1396/04/01
ارتباط با ستاد صیانت استان

تلفنخانه :

 

06133367301- 12

 

 

 

ایمیل ستاد صیانت استان:

zaker@ostan-kz.gov.ir