فراخوان راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی

دومین فراخوان پروپوزال طرحهای پژوهشی غیر پایان نامه ای۲

دومین فراخوان پروپوزال طرحهای پژوهشی غیر پایان نامه ای۲

استانداری خوزستان در نظر دارد به منظور ارتقاء وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی خانوارهای ساکن در محله کوی حصیرآباد – کوی معین (دفتر خرمشهر) با مشارکت جامعه محلی اقدام به استقرار دفتر تسهیلگری نماید.

این دفاتر به عنوان کانون تمرکز نیروهای محلی و فرامحلی در امر توسعه بوده و راهبری فعالیتها با هدف پرهیز از موازی کاری، جلوگیری از تداخل فعالیتها و اقدامات (نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی) ایجاد بانک اطلاعاتی جهت ارزیابی و پایش و بررسی میزان اثربخشی نهایی فعالیتها را برعهده دارد.

لذا از متقاضیان ایجاد و راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی (شامل شرکت، موسسات و سمن ها) دعوت می شود ضمن مطالعه شرایط و فرآیند ارزیابی صلاحیت واگذاری دفاتر مذکور (در لینک زیر) در مهلت زمانی چهارشنبه مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ با مراجعه به اداره کل امور اجتماعی استانداری نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.

جهت دریافت دستورالعمل راه اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی اینجا را کلیک نمایید.

54