همایش آموزشی – توجیهی ویژه دبیران ستاد صیانت دستگاههای اجرایی و فرمانداری ها

61805_979

۶۱۸۰۵_۹۷۹
61806_591

۶۱۸۰۶_۵۹۱
61807_645

۶۱۸۰۷_۶۴۵
61808_484

۶۱۸۰۸_۴۸۴
61809_137

۶۱۸۰۹_۱۳۷
61810_802

۶۱۸۱۰_۸۰۲
61811_914

۶۱۸۱۱_۹۱۴
61813_622

۶۱۸۱۳_۶۲۲
61814_990

۶۱۸۱۴_۹۹۰
61815_558

۶۱۸۱۵_۵۵۸
61816_161

۶۱۸۱۶_۱۶۱
61818_826

۶۱۸۱۸_۸۲۶
61819_985

۶۱۸۱۹_۹۸۵
61820_530

۶۱۸۲۰_۵۳۰
61821_475

۶۱۸۲۱_۴۷۵
61822_495

۶۱۸۲۲_۴۹۵
 
61823_516

۶۱۸۲۳_۵۱۶
61824_586

۶۱۸۲۴_۵۸۶