برگزاری کارگاه آموزشی اعتمادبنفس و فن بیان از سوی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی و با همکاری واحد آموزش استانداری

کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس1

کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس۱
کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس2

کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس۲
کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس3

کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس۳
کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس4

کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس۴
کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس5

کارگاه آموزشی فن بیان و اعتماد بنفس۵