ارتباط با ما :

 
 
نشانی ما :
 
اهواز – خیابان فلسطین – استانداری خوزستان
طبقه اول – راهروی ب
اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
 
 
تلفن تماس:   ۳۳۳۳۶۰۴۳
نمابر:    ۳۳۳۶۳۵۲۵